Disclaimer

Toepasselijkheid

Door ons online tv-kanaal dwik.tv, dwik.be of dewereldisklein.tv, hierna te noemen 'website' te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

Gebruiksvoorwaarden D.W.I.K. internetsites

Toegang en gebruik van de Diensten is gratis behoudens waar uitdrukkelijk anders is vermeld.

In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Diensten worden door D.W.I.K. advertenties en reclameboodschappen, in verschillende vormen, weergegeven. Deze advertenties en reclameboodschappen maken integraal deel uit van de Diensten die door u worden afgenomen. Om deze reden is het niet toegestaan, en verbindt u zich ertoe om u hiervan te onthouden, om de correcte weergave van deze advertenties en reclameboodschappen om welke reden en op welke wijze dan ook te blokkeren of te wijzigen, onder andere (doch niet beperkt tot) het gebruik van adblocker software of andere vergelijkbare software die advertenties en reclameboodschappen wegfiltert, wijzigt en/of blokkeert.

Het is niet toegestaan om de websites op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen D.W.I.K. content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een websitepagina of embedded D.W.I.K. player. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
D.W.I.K. behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Tevens kan D.W.I.K. besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op D.W.I.K.-sites te publiceren in andere media, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia.

Email verkeer

De informatie vervat in e-mail berichten die door D.W.I.K. worden verzonden alsmede de meegezonden attachments zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. D.W.I.K. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Privacyreglement

Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties.
Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie en aanbiedingen, stuurt u dan een brief naar D.W.I.K., Vagevuurstraat 45, 8750 Wingene of mail naar info@dwik.tv.

D.W.I.K. behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Het is verstandig om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop D.W.I.K. uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacy statement ingrijpend wordt gewijzigd zal D.W.I.K. dit melden op haar website.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Disclaimer

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites. Op onze sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de berichten die naar gastenboeken en fora worden gestuurd niet vooraf - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan evenwel voorkomen dat u dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is mogelijk dat de informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. D.W.I.K. is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (forum)pagina's. De meningen en boodschappen op de forumpagina's geven niet de mening of het beleid van D.W.I.K. weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

Copyright

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van D.W.I.K.. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van D.W.I.K. niet toegestaan.
De gebruiker garandeert over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op door hem/haar ingezonden materiaal te beschikken en vrijwaart D.W.I.K. voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
© D.W.I.K. is een gedeponeerd merk bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom en valt onder Connectingdots b.v.b.a., Vagevuurstraat 45, 8750 Wingene.

Toepasselijk recht

Op deze website, de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacyreglement is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Brugge.

Contactgegevens producent

Connectingdots b.v.b.a.
Vagevuurstraat 45
8750 Wingene

BTW (BE) 0627.961.865 RPR Brugge
ING: BE15 3631 4620 7130

Contacteer ons

Heb je een tip, opmerking of wil je gewoon iets kwijt?

Contacteer ons

Volg DWIK overal

Werp een unieke blik achter de schermen en volg de laatste ontwikkelingen op de voet.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Zelf in de kijker staan?

Heb je een eigen bedrijf of zelfstandige activiteit en droom je van een eigen publi-reportage?
DWIK helpt je graag!

Mail ons
Informatie over Vlaamse Brouwers en hun bieren Partner in projecten en communicatie